โลโก้เว็บไซต์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มทร.ล้านนา ลำปาง  หารือความร่วมมือทางวิชาการสถานศึกษาจังหวัดแพร่ 6 มค63 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง หารือความร่วมมือทางวิชาการสถานศึกษาจังหวัดแพร่ 6 มค63

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 7 มกราคม 2563 โดย มทร.ล้านนาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง หารือความร่วมมือทางวิชาการสถานศึกษาจังหวัดแพร่
         6 มกราคม 2563 ดร.พวงทอง วังราษฎร์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และ ผศ. กนกวรรณ  เวชกามา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา