โลโก้เว็บไซต์ การทำแป้งกล้วย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การทำแป้งกล้วย

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 2 มกราคม 2563 โดย มทร.ล้านนาอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำแป้งกล้วย และข้าวเกรียบมันม่วง ให้แก่ พนักงาน โรงงาน อโกร โปรเกรส พะเยา
อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำแป้งกล้วย และข้าวเกรียบมันม่วง ให้แก่ พนักงาน โรงงาน อโกร โปรเกรส พะเยา ด้วยความร่วมมือระหว่างโรงงาน อโก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา