โลโก้เว็บไซต์ รับมอบมอบตู้อบลมร้อน และเครื่องชั่งละเอียดเพื่อการวิเคราะห์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

รับมอบมอบตู้อบลมร้อน และเครื่องชั่งละเอียดเพื่อการวิเคราะห์

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 12 พฤศจิกายน 2562 โดย มทร.ล้านนาสาขาอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง รับมอบมอบตู้อบลมร้อน และเครื่องชั่งละเอียดเพื่อการวิเคราะห์ สำหรับไว้ใช้ในการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง รับมอบมอบตู้อบลมร้อน และเครื่องชั่งละเอียดเพื่อการวิเคราะห์ สำหรับไว้ใช้ในการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา