โลโก้เว็บไซต์ อ.คณะวิทย์ ฯ เป็นวิทยากรอบรมทำผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมล้านนา และถั่วเหลืองหมักเตมเป45พย62 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อ.คณะวิทย์ ฯ เป็นวิทยากรอบรมทำผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมล้านนา และถั่วเหลืองหมักเตมเป45พย62

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 พฤศจิกายน 2562 โดย มทร.ล้านนาอ.คณะวิทย์ ฯ เป็นวิทยากรอบรมทำผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมล้านนา และถั่วเหลืองหมักเตมเป
          อาจารย์สุพัฒน์  ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมเชิงป...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา