โลโก้เว็บไซต์ สาขาท่องเที่ยวดูงานภาคตะวันออก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สาขาท่องเที่ยวดูงานภาคตะวันออก

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 พฤศจิกายน 2562 โดย มทร.ล้านนาหลักสูตรท่องเที่ยวฯ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง นำนักศึกษาทัศนศึกษา เส้นทางท่องเที่ยวภาคตะวันออก
หลักสูตรท่องเที่ยวฯ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง นำนักศึกษาทัศนศึกษา เส้นทางท่องเที่ยวภาคตะวันออก หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา