โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมเกษตรเป็นวิทยากรอบรมการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร22ตค62 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมเกษตรเป็นวิทยากรอบรมการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร22ตค62

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 24 ตุลาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาอาจารย์สาขาอุตสาหกรรมเกษตรเป็นวิทยากรอบรมการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
          22 ตุลาคม 2562 อาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาว...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา