โลโก้เว็บไซต์ English Camp 3 กันยายน 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

English Camp 3 กันยายน 2562

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 5 กันยายน 2562 โดย มทร.ล้านนาศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการ English Camp ณ โรงเรียนแม่ทะวิทยา อ.แม่ทะ และโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ อ.งาว จ.ลำปาง
ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษา ปี 2562 โครงการย่อยที่ 2 : English Camp เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนแม่ทะวิทยา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา