โลโก้เว็บไซต์ โครงการสร้างฝายชะลอน้ำตามรอยเท้าพ่อ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

โครงการสร้างฝายชะลอน้ำตามรอยเท้าพ่อ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 2 กันยายน 2562 โดย มทร.ล้านนาสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการสร้างฝายชะลอน้ำตามรอยเท้าพ่อ 
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการสร้างฝายชะลอน้ำตามรอยเท้าพ่อ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริการพัฒ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา