โลโก้เว็บไซต์ โครงการถ่ายทอดความรู้ในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

โครงการถ่ายทอดความรู้ในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 2 กันยายน 2562 โดย มทร.ล้านนาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการถ่ายทอดความรู้ในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนและการจัดทำบัญชีสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการถ่ายทอดความรู้ในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนและการจัดทำบัญชีสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ดร.พ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา