โลโก้เว็บไซต์ การอบรมเทคนิคการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษแบบ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การอบรมเทคนิคการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษแบบ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 2 กันยายน 2562 โดย มทร.ล้านนาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ การอบรมเทคนิคการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษแบบ ACTIVE LEARNING สำหรับครูโรงเรียน
หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ การอบรมเทคนิคการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษแบบ ACTIVE LEARNING สำหรับครูโรงเรียน ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา