โลโก้เว็บไซต์ อบรมเพิ่มทักษณะภาษาจีน62 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อบรมเพิ่มทักษณะภาษาจีน62

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 27 สิงหาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาจีน ให้นักศึกษาใช้ภาษาจีนสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และมีความเข้าในวัฒนธรรมจีน
ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาจีน ให้นักศึกษาใช้ภาษาจีนสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และมีความเข้าในวัฒนธรรมจีน วันนี้ (27 ส.ค.62) ที่อาคารเฉลิมพร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา