Website logo นักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มทร.ล้านนา ลำปาง ศึกษาดูงานสถานีไฟฟาแรงสูง เสริมทักษะรายวิชาโรงต้นกำลังและสถานีไฟฟ้าย่อยเรียนรู้จากสถานประกอบการจริง2 9 กค62 | Rajamangala University of Technology Lanna Lampang

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มทร.ล้านนา ลำปาง ศึกษาดูงานสถานีไฟฟาแรงสูง เสริมทักษะรายวิชาโรงต้นกำลังและสถานีไฟฟ้าย่อยเรียนรู้จากสถานประกอบการจริง2 9 กค62

Publish : Thursday 4 July 2019 By RMUTL

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา