โลโก้เว็บไซต์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มทร.ล้านนา จัดอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ เพิ่มทักษะการประกอบอาชีพ22มิย62 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มทร.ล้านนา จัดอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ เพิ่มทักษะการประกอบอาชีพ22มิย62

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 27 มิถุนายน 2562 โดย มทร.ล้านนาสาขาอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มทร.ล้านนา จัดอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ เพิ่มทักษะการประกอบอาชีพ
          สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมกับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา