โลโก้เว็บไซต์ อบรมเทคนิคถ่ายภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อบรมเทคนิคถ่ายภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 26 มิถุนายน 2562 โดย มทร.ล้านนาสาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมเทคนิคถ่ายภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์เลนส์ประกอบและแบบสเตอริโอ
      สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมเทคนิคถ่ายภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์เลนส์ประกอบและแบบสเตอริโอ ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา