โลโก้เว็บไซต์ เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการเพาะเลี้ยงกบ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการเพาะเลี้ยงกบ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 2 พฤษภาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาอาจารย์สาขาวิชาประมง มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้การเพาะเลี้ยงกบ ให้บุคลากรจากศูนย์ชีววิถี กฟผ.แมาเมาะ จ.ลำปาง
อาจารย์สาขาวิชาประมง มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้การเพาะเลี้ยงกบ ให้บุคลากรจากศูนย์ชีววิถี กฟผ.แมาเมาะ จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 25-26 เมษายน 2562 ที่สาขาวิชาประมง อาจารย์สมเก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา