โลโก้เว็บไซต์ ฝึกอบรมกลุ่มเกษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษ  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ฝึกอบรมกลุ่มเกษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 25 เมษายน 2562 โดย มทร.ล้านนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้กับกลุ่มเกษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษ ตำบลบ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้กับกลุ่มเกษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษ ตำบลบ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ด้วยชุมชนบ้านน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา