โลโก้เว็บไซต์ ประชุมการติดตามผลการดำเนินงานการจัดทำรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3)  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประชุมการติดตามผลการดำเนินงานการจัดทำรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 19 เมษายน 2562 โดย มทร.ล้านนาสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา จัดการประชุมติดตามผลการดำเนินงานฯ ผ่านระบบประชุมทางไกล (Conference)
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา จัดการประชุมการติดตามผลการดำเนินงานการจัดทำรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) และรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) โดยมี รองศาสตราจา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา