โลโก้เว็บไซต์ ขอแสงความยินดีกับอาจารย์อนาวิน สุวรรณะ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอแสงความยินดีกับอาจารย์อนาวิน สุวรรณะ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 19 มีนาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาขอแสดงความยินดีกับอาจารย์อนาวิน สุวรรณะ
อาจารย์อนาวิน สุวรรณะ อาจารย์ประจำหลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คว้ารางวัล “Best Paper Award”  จากการประชุมวิชากา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา