โลโก้เว็บไซต์ การทำขนมจีบ ไส้อั่ว และซาลาเปา  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การทำขนมจีบ ไส้อั่ว และซาลาเปา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 มีนาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นวิทยากรอบรม เชิงปฏิบัติการ การทำขนมจีบ ไส้อั่ว และซาลาเปา ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านป่าลัน
ด้วยความร่วมมือระหว่างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่าลัน และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา