โลโก้เว็บไซต์ งานวันวัฒนธรรมราชมงคลลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

งานวันวัฒนธรรมราชมงคลลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 มีนาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาม.ราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดงาน วันวัฒนธรรม ครั้งที่ 14 บูรณาการการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แบบล้านนนา
ม.ราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดงาน วันวัฒนธรรม ครั้งที่ 14 บูรณาการการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แบบล้านนนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ  สินทวีวรกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา มทร.ล้านนา ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา