โลโก้เว็บไซต์ ลงนามบันทึกข้อตกลงบริการวิชาการร่วมกับเทศบาลเมืองพิชัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ลงนามบันทึกข้อตกลงบริการวิชาการร่วมกับเทศบาลเมืองพิชัย

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงบริการวิชาการร่วมกับเทศบาลเมืองพิชัย
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการบริการวิชาการร่วมกับเทศบาลเมืองพิชัย ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านม่อนเขาแก้ว ต.พิชัย เ.เมื...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา