โลโก้เว็บไซต์ ลงพื้นที่บริการวิชาการจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนบ้านม่อนเขาแก้ว | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ลงพื้นที่บริการวิชาการจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนบ้านม่อนเขาแก้ว

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนาสาขาวิชาการท่องเที่ยว มทร.ล้านนา ลำปาง ลงพื้นที่บริการวิชาการจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนบ้านม่อนเขาแก้ว ส่งเสริมนักศึกษาเรียนรู้จากพื้นที่จริง
    สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำนักศึกษาลงพื้นที่บริการวิชาการด้านการท่องเที่ยวบ้านม่อนเขาแก้ว  ณ ศาลา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา