โลโก้เว็บไซต์ โครงการ โยคะเพื่อสุขภาพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

โครงการ โยคะเพื่อสุขภาพ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสังคมและมนุษยศาสตร์ จัดโครงการ โยคะเพื่อสุขภาพ
    อาจารย์พรพิมล อริยวงษ์  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสังคมและมนุษยศาสตร์ ได้จัดโครงการ ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา