โลโก้เว็บไซต์ อบรมโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อบรมโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน
    เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 คณะวิศวกรรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัทเลคิเซ่ ไลค์ติ้ง จำกัด และบริษัทสตาร์แอร์...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา