โลโก้เว็บไซต์ สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตขวดพลาสติก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตขวดพลาสติก

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนาสาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตขวดพลาสติก
    นักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตขวดพลาสติก ณ  บริษัท  P & S Plastic   อำเภอเมือง...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา