โลโก้เว็บไซต์ ลงพื้นวิจัยสำรวจป่าต้นน้ำ-1 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ลงพื้นวิจัยสำรวจป่าต้นน้ำ-1

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 11 มกราคม 2562 โดย มทร.ล้านนาคณะวิจัยโครงการแก้ไขปัญหาตะกอนทับถมที่ส่งผลต่อการตื้นเขินของอ่างเก็บน้ำ ฯ มทร.ล้านนา ลำปาง นำเยาวชนลงพื้นที่สำรวจแหล่งต้นน้ำบ้านทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
     คณะวิจัยโครงการแก้ไขปัญหาตะกอนทับถมที่ส่งผลต่อการตื้นเขินของอ่างเก็บน้ำ ฯ มทร.ล้านนา ลำปาง นำเยาวชนลงพื้นที่สำรวจแหล่งต้นน้ำบ้านทุ่งผึ้ง อ.แจ้...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา