โลโก้เว็บไซต์ บริหารแนะแนวเชิงรุก 13 ธค61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

บริหารแนะแนวเชิงรุก 13 ธค61

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 13 ธันวาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง แนะแนวการศึกษาเชิงรุก ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ STEM Education
          13 ธันวาคม 2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาเชิงรุก เชิญนักเรียนโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อ.เสริมงาม จังหวัดลำปาง เข้า...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา