โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์นักวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง ได้รับรางวัลเหรียญทอง (GOLD medal) จากการประกวดผลงานนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อาจารย์นักวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง ได้รับรางวัลเหรียญทอง (GOLD medal) จากการประกวดผลงานนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 7 ธันวาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาอาจารย์นักวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง ได้รับรางวัลเหรียญทอง (GOLD medal) จากการประกวดผลงานนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ
         รองศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ จิตรเจริญ หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมเครื่องดื่ม และอาจารย์สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้า...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา