โลโก้เว็บไซต์ การทำหมูสวรรค์  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การทำหมูสวรรค์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 29 พฤศจิกายน 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง เสริมสร้างประสบการณ์ปฏิบัติการ การทำหมูสวรรค์ ให้กับกลุ่มนักเรียน และคณะครูโรงเรียนพร้าววิทยาคม
                    ด้วยโรงเรียนพร้าววิทยาคม อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ได้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ ให้ อาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ แ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา