โลโก้เว็บไซต์ การทำไอศกรีมนมสด  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การทำไอศกรีมนมสด

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 14 พฤศจิกายน 2561 โดย มทร.ล้านนาไอศครีมนมสด เสริมสร้างรายได้ เพิ่มมูลค่าผลผลิตจากน้ำนมโค ให้กับชุมชน
                  ด้วยวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์นมโค ตำบลวอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ได้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ ให้ อาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ สาขาวิ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา