โลโก้เว็บไซต์ การทำไอศกรีมสับปะรด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การทำไอศกรีมสับปะรด

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 พฤศจิกายน 2561 โดย มทร.ล้านนา2 สถาบัน เชื่อมสัมพันธ์โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำไอศกรีมสับปะรด
               ด้วยนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ ได้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ ให้ อาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา