โลโก้เว็บไซต์ ถ่ายทอดองค์ความรู้และซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์แก่โรงเรียนในจังหวัดลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ถ่ายทอดองค์ความรู้และซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์แก่โรงเรียนในจังหวัดลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนาสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ถ่ายทอดองค์ความรู้และซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์แก่โรงเรียนในจังหวัดลำปาง
    เมื่อวันที่ 23-29 พฤศจิกายน 2558 คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงพื้นที่บริก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา