โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมการรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำปาง ประจำปี 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

กิจกรรมการรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำปาง ประจำปี 2559

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกิจกรรมการรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำปาง ประจำปี 2559
    อาจารย์กรณิศ เปี้ยอุดร และอาจารย์ญาดาคำลือมี เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมการรณรงค์กา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา