โลโก้เว็บไซต์ การทำใบผักเชียงดาอบแห้ง และผักดอง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การทำใบผักเชียงดาอบแห้ง และผักดอง

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 25 ตุลาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาอาจารย์มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรฝึกอบรมการทำใบผักเชียงดาอบแห้ง และผักดอง
                 ด้วยชุมชนบ้านกิ่วหลวง ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ จ.ลำปาง ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น และมีรายได้เสริม จึงทำหนังสือขอความอนุ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา