Website logo ๑๒ ตุลาคมนี้ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับ กอรมน.ลำปาง จัดโครงการโครงการจิตอาสาพระราชทานตาม แนวพระราชดำริหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” | Rajamangala University of Technology Lanna Lampang

๑๒ ตุลาคมนี้ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับ กอรมน.ลำปาง จัดโครงการโครงการจิตอาสาพระราชทานตาม แนวพระราชดำริหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

Publish : Thursday 4 October 2018 By RMUTL

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา