โลโก้เว็บไซต์ เพราะการปรับตัวของ “คน” เป็นหัวใจสำคัญที่จะต้องพัฒนา สาขาการจัดการ จึงจัดสัมมนาวิชาการ “สร้างความสุขในยุค 4.0 ต้องปรับตัวอย่างไร?” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

เพราะการปรับตัวของ “คน” เป็นหัวใจสำคัญที่จะต้องพัฒนา สาขาการจัดการ จึงจัดสัมมนาวิชาการ “สร้างความสุขในยุค 4.0 ต้องปรับตัวอย่างไร?”

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 10 ตุลาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาเพราะการปรับตัวของ “คน” เป็นหัวใจสำคัญที่จะต้องพัฒนา สาขาการจัดการ จึงจัดสัมมนาวิชาการ “สร้างความสุขในยุค 4.0 ต้องปรับตัวอย่างไร?”
           ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑  นางสาวดวงฤดี ดีติ๊บ  ประธานจัดโครงการสัมมนาวิชาการ สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา