โลโก้เว็บไซต์ เจ้าภาพสวดอภิธรรรมศพดร.อานนท์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

เจ้าภาพสวดอภิธรรรมศพดร.อานนท์

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 8 ตุลาคม 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ ดร.อานนท์ เที่ยงตรง
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2561 ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ ประธานกรรมการคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณะกรรมการ และรองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา