โลโก้เว็บไซต์ การทำถั่วเหลืองหมักเทมเป้ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การทำถั่วเหลืองหมักเทมเป้

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 27 กันยายน 2561 โดย มทร.ล้านนาอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำถั่วเหลืองหมักเทมเป้ ให้กับนศ. มหาวิทยาลัย Brawijaya ประเทศอินโดนีเซีย
            โดยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และมหาวิทยาลัย Brawijaya ประเทศอินโดนีเซีย โดยผศ.ดร.นิอร โฉมศรี และอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ อาจา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา