Website logo ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ร่วมกับนักนักวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง ลงพื้นที่พบปะกับนักวิจัย ภายใต้ชุดโครงการ “การสร้างชุดความรู้การบริหารจัดการน้ำและป่าต้นน้ำ” ณ ต.ต้นผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง | Rajamangala University of Technology Lanna Lampang

ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ร่วมกับนักนักวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง ลงพื้นที่พบปะกับนักวิจัย ภายใต้ชุดโครงการ “การสร้างชุดความรู้การบริหารจัดการน้ำและป่าต้นน้ำ” ณ ต.ต้นผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

Publish : Tuesday 2 September 2018 By RMUTL

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา