โลโก้เว็บไซต์ การทำเนื้อสวรรค์  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การทำเนื้อสวรรค์

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 กันยายน 2561 โดย มทร.ล้านนาอาจารย์มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำเนื้อสวรรค์ ให้แก่ นศ. จากมหาวิทยาลัย Brawijaya ประเทศอินโดนีเซีย
              โดยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และมหาวิทยาลัย Brawijaya ประเทศอินโดนีเซีย โดย รศ.ดร.สุนทร วิทยาคุณ อาจารย์ประจำสาขาสัตวศาสต...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา