โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับน้อง ๆ นักเรียนโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับน้อง ๆ นักเรียนโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 20 กันยายน 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับน้อง ๆ นักเรียนโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา สู่โครงการ “เปิดบ้านนักวิทย์-เกษตร” เพื่อพัฒนาตัวป้อนเชิงรุกในมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา ๒๕๖๒
          ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑  เวลา ๑๑.๓๐ น. อาจารย์ชัยธวัช จารุทรรศน์ รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ให้เกียรติเป็นปร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา