โลโก้เว็บไซต์ การทำไอศกรีมนมโค  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การทำไอศกรีมนมโค

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 20 กันยายน 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำไอศกรีมนมโค ให้แก่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Brawijaya ประเทศอินโดนีเซีย
                โดยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และมหาวิทยาลัย Brawijaya ประเทศอินโดนีเซีย โดย รศ.ดร.สุนทร วิทยาคุณ อาจารย์ประจำสาขาส...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา