โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับคณาจารย์ละนักศึกษาแลกเปลี่ยน  BRIC Program พัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร11กย61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับคณาจารย์ละนักศึกษาแลกเปลี่ยน BRIC Program พัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร11กย61

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 14 กันยายน 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับคณาจารย์ละนักศึกษาแลกเปลี่ยน BRIC Program พัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
          11 กันยายน 2561 ดร.ยรรยง  เฉลิมแสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  นำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา