โลโก้เว็บไซต์ การทำนมถั่วเหลือง  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การทำนมถั่วเหลือง

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 14 กันยายน 2561 โดย มทร.ล้านนา2 มหาวิทยาลัย ร่วมมือบูรณาการ การเรียนการสอน ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำนมถั่วเหลือง
               โดยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และมหาวิทยาลัย Brawijaya ประเทศอินโดนีเซีย โดยผศ.ดร.นิอร โฉมศรี และอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา