โลโก้เว็บไซต์ งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับศาลจังหวัดลำปาง จัดโครงการบรรยายให้ความรู้เรื่องการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับศาลจังหวัดลำปาง จัดโครงการบรรยายให้ความรู้เรื่องการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 5 กันยายน 2561 โดย มทร.ล้านนางานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับศาลจังหวัดลำปาง จัดโครงการบรรยายให้ความรู้เรื่องการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
          31 สิงหาคม  2561 เวลา 14.00 น. งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับศาลจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมเผยแพร่บรรยายควา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา