โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบและเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าในรูปแบบ STEM Education พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่โรงเรียนต้นแบบ1 2 กย61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบและเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าในรูปแบบ STEM Education พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่โรงเรียนต้นแบบ1 2 กย61

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 5 กันยายน 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบและเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าในรูปแบบ STEM Education พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่โรงเรียนต้นแบบ
          คณะดำเนินงาน  STEM Education มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบและเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแก่นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา