โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาหลักสูตรการท่องเที่ยวและบริการ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดสัมมนา “เปิดมุมมองใหม่ การท่องเที่ยวไทย สู่ความปลอดภัยอย่างยั่งยืน” สร้างทักษะปฏิบัติแก่นักเรียนนักศึกษาร่วมสายอาชีพในอนาคต27สค61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นักศึกษาหลักสูตรการท่องเที่ยวและบริการ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดสัมมนา “เปิดมุมมองใหม่ การท่องเที่ยวไทย สู่ความปลอดภัยอย่างยั่งยืน” สร้างทักษะปฏิบัติแก่นักเรียนนักศึกษาร่วมสายอาชีพในอนาคต27สค61

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 3 กันยายน 2561 โดย มทร.ล้านนานักศึกษาหลักสูตรการท่องเที่ยวและบริการ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดสัมมนา “เปิดมุมมองใหม่ การท่องเที่ยวไทย สู่ความปลอดภัยอย่างยั่งยืน” สร้างทักษะปฏิบัติแก่นักเรียนนักศึกษาร่วมสายอาชีพในอนาคต
          หลักสูตรการท่องเที่ยวและบริการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  จัดโครงการสัมมนา หัวข้อ “เปิดมุมมองใหม่ การท่องเที...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา