โลโก้เว็บไซต์ ทำแยมผลไม้  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ทำแยมผลไม้

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 29 สิงหาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาอาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง ขยายผลสร้างอาชีพเสริมจากการทำแยมผลไม้ ให้แก่ชุมชนบ้านแม่แจ๋ม
               โดยความร่วมมือระหว่าง อ.เพียงกานต์ นามวงศ์ อ.ไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น อ.ศิริขวัญ ปัญญาเรียน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา