โลโก้เว็บไซต์ การทำแยมสับปะรด  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การทำแยมสับปะรด

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 สิงหาคม 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมมือกับศูนย์การศึกษานอกระบบฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างอาชีพเสริม การทำแยมสับปะรด
             ด้วยความร่วมมือระหว่างศูนย์การศึกษานอกระบบ ฯ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา