โลโก้เว็บไซต์ การทำกล้วยฉาบไส้สับปะรดกวน  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การทำกล้วยฉาบไส้สับปะรดกวน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 สิงหาคม 2561 โดย มทร.ล้านนา2 หน่วยงานการศึกษา ร่วมมือ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำกล้วยฉาบไส้สับปะรดกวน ให้แก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ต.ปงยางคก
               ด้วยความร่วมมือระหว่างศูนย์การศึกษานอกระบบ ฯ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา